Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 50/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

z dnia 26 lutego 2015 r.

 

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz nadania jej Regulaminu Organizacyjnego

Na podstawie art. 41 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2013 r., poz. 1356 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.1 Powołuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. W skład Komisji wchodzą:

1. przewodniczący - Monika Szaj

2. zastępca przewodniczącego - Magdalena Olejniczak

3. członkowie: 

1) Alicja Kobus

2) Andrzej Kuźniewski

3) Dorot Brajewska

4) Grażyna Nawrocka

5) Maria Kubacka

6) Maria Mikuła

7) Łukasz Nowak

8) Maria Twaróg.

§ 2. Nadaję Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Regulamin Organizacyjny w brzmieniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Nr 38 z dnia 13 lutego 2015 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 roku.

 


Załącznik

Do Zarządzenia Nr  50 /2015

Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

z dnia 26.02.2015

Regulamin Organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Komisja składa się z dziesięciu członków.
 2. W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz posiadające znajomość podstawowych przepisów prawnych, regulujących działalność Komisji.

§ 2

 1. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje aż do ustania terminu wskazanego w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina w sprawie Powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz nadania jej Regulaminu Organizacyjnego, złożenia rezygnacji lub odwołania przez Burmistrza.
 2. Rezygnacja z pracy w Komisji powinna być złożona na piśmie do Przewodniczącego Komisji, który niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina.
 3. Przewodniczący Komisji może zwrócić się do Burmistrza o odwołanie członka Komisji, w przypadku, gdy ten nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, a przede wszystkim nie uczestniczy w posiedzeniach Komisji.

§ 3

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa corocznie Rada Miejska w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadania Komisji

§ 4

Do zadań Komisji należy w szczególności:

 1. wyznaczanie priorytetowych kierunków działań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz opiniowanie Programu,
 2. motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego lub w przypadku odmowy podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osoby uzależnionej poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 3. wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z zasadami usytuowania na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonych w Uchwale Rady Miejskiej,
 4. współdziałanie z lokalnym samorządem, służbami socjalnymi, placówkami    oświaty i zdrowia, policją, mediami, organizacjami pozarządowymi i placówkami lecznictwa odwykowego,
 5. inicjowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży,
 6. udział w szkoleniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy.

Organizacja wewnętrzna

§ 5

 1. Komisja pracuje w zespole stałym na posiedzeniach zwoływanych w miarę   potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę w siedzibie Komisji przy ul. Dworcowej 10 w Murowanej Goślinie.
 2. Przewodniczący może zapraszać do udziału w posiedzeniach jawnych Komisji inne osoby nie będące jej członkami.

§ 6

 1. Komisja rozstrzyga sprawy w formie uchwał.
 2.  Opinie Komisji dotyczące zgodności lokalizacji punktu sprzedaży podejmowane są w formie postanowienia.
 3. Komisja rozstrzyga uchwały większością głosów w obecności co najmniej pięciu jej członków.
 4. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu decyzje podejmuje Przewodniczący.

§ 7

Do obowiązków Przewodniczącego Komisji należy:

 1. zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komisji,
 2. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracami Komisji,
 3. reprezentowanie Komisji na zewnątrz – Przewodniczący może upoważnić inną osobę do reprezentowania Komisji,
 4. składanie Burmistrzowi wniosku określonego w § 2 ust 3.

§ 8

Do zadań Zastępcy Przewodniczącego należy:

 1. pełnienie obowiązków Przewodniczącego w razie jego nieobecności,
 2. prowadzenia akt osobowych osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu,
 3. gromadzenie i przedkładanie członkom Komisji materiałów na posiedzenia Komisji,
 4. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
 5. prowadzenie rejestru spraw związanych z postępowaniem o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
 6. rozliczanie rachunków członków komisji,
 7. rozliczanie rachunków za przeprowadzenie badań i wydanie opinii przez biegłych sądowych oraz kosztów postępowania sądowego.
 8. przygotowywanie protokołu z posiedzeń,

Inne postanowienia

§ 10

Dokumentacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przechowywana jest w Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZYNNE:

Poniedziałek 7.00-17.00

Wtorek - czwartek 7.00-15.00

Piątek 7.00-13.00

 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. 61 812 22 31

e-mail: opsmurowanag@pomost.poznan.pl

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:
Telefon: 61 812 22 31
e-mail: m.szaj@murowana-goslina.pl


Zastępca Kierownika
Telefon: 61 812 22 31
Fax: 61 812 22 31
e-mail: m.kurowska@murowana-goslina.pl


Dział Świadczeń Rodzinnych
Telefon: 61 663 50 88
Fax: 61 663 50 88
e-mail: murowanagoslina.sr@op.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Telefon: 61 8122-231 wew. 26

e-mail: m.kurowska@murowana-goslina.pl

 

Klub Pracy
Telefon: 61 8122 231 wew. 23
Fax: 61 8122 231 wew. 23
e-mail:  klub.pracy@murowana-goslina.pl

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5