Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”

Utworzono dnia 24.05.2017

 

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

 

„Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”

 

 

Gmina Murowana Goślina/Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

„Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”

 

Celem projektu jest poprawa w okresie od 01.03.2017 r. do 29.02.2020 r. dostępu do usług społecznych dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w zakresie: wsparcia świadczonego przez asystenta rodziny.

 

1.Uczestnikiem projektu może być osoba/rodzina zamieszkująca na terenie gminy Murowana Goślina, która zgłosi dobrowolnie chęć udziału w nim oraz jest osobą/rodziną zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tzn.:

 • osobą lub rodziną korzystającą ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia

wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj.:

             - ubóstwo;

             - sieroctwo;

             - bezdomność;

             - bezrobocie;

             - niepełnosprawność;

             - długotrwała lub ciężka choroba;

             - przemoc w rodzinie;

             - potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;

             - potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

             - trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

             - alkoholizm lub narkomania;

             - zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa;

             - klęski żywiołowe lub ekologiczne.

 • osobą, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.

o zatrudnieniu socjalnym,

 • osobą przebywającą w pieczy zastępczej, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (wsparcie nie może być kierowane do osób usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej),
 • osobą nieletnią, wobec której zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382, z późn. zm.);
 • osobą przebywającą w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.);
 • osobą z niepełnosprawnością – osobą z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
 • rodziną z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
 • osobą, dla której ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.);
 • osobą niesamodzielną;
 • osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów

operacyjnych na lata 2014-2020;

 • osobą odbywającą karę pozbawienia wolności;
 • osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 

Zasady naboru

Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane osobiście lub telefonicznie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 10, 62-095 Murowana Goślina, tel. 61 8 122-231.

CZYNNE:

Poniedziałek 7.00-17.00

Wtorek - czwartek 7.00-15.00

Piątek 7.00-13.00

 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. 61 812 22 31

e-mail: opsmurowanag@pomost.poznan.pl

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:
Telefon: 61 812 22 31
e-mail: m.szaj@murowana-goslina.pl


Zastępca Kierownika
Telefon: 61 812 22 31
Fax: 61 812 22 31
e-mail: m.kurowska@murowana-goslina.pl


Dział Świadczeń Rodzinnych
Telefon: 61 663 50 88
Fax: 61 663 50 88
e-mail: murowanagoslina.sr@op.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Telefon: 61 8122-231 wew. 26

e-mail: m.kurowska@murowana-goslina.pl

 

Klub Pracy
Telefon: 61 8122 231 wew. 23
Fax: 61 8122 231 wew. 23
e-mail:  klub.pracy@murowana-goslina.pl

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5