Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Kontrole punktów sprzedaży

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 22 września rozpoczęła kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Zarządzenie Nr  625/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

z dnia 10 września 2021 r.

 

w sprawie określenia sposobu przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina.

 

Na podstawie art. 18 ust. 8 i art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 t.j.) oraz art. 45-65  ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2021.162 t.j.) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Kontrole przedsiębiorców w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży prowadzone będą przez upoważnionych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Murowanej Goślinie.

2. W trakcie przeprowadzania kontroli uwzględnia się procedurę określoną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, po uprzednim zawiadomieniu przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Upoważnienie imienne dla poszczególnych członków zespołu kontrolnego jest wydawane przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Członkowie zespołu kontrolnego winni legitymować się dokumentem, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Zespół kontrolny liczy co najmniej dwie osoby.

 

§ 2

1. Harmonogram kontroli przygotowuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Murowanej Goślinie w oparciu o analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Analiza, o której mowa w §2 p.1, obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych
i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe oraz uwzględnia
w szczególności:

1) wyniki dotychczasowych kontroli przeprowadzonych przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Murowanej Goślinie lub przez organ zezwalający,
2) dostępne raporty i opracowania, np. z badań wykorzystujących metodę ,,tajemniczego klienta”,
3) krótszy niż jeden rok okres działania punktu sprzedaży napojów alkoholowych
obecność na szkoleniach dla sprzedawców napojów alkoholowych organizowanych przez organ zezwalający,

4) obecność na szkoleniach dotyczących zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych organizowanych przez UMiG Murowana Goślina,
4) inne dostępne informacje i zgłoszenia dotyczące występujących nieprawidłowości
w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. Na pisemny wniosek wskazujący, że w danym punkcie sprzedaży napojów alkoholowych dochodzi do nieprawidłowości, Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina może zlecić zespołowi kontrolnemu dodatkową kontrolę spoza harmonogramu kontroli.

 

§ 3

Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli punktu sprzedaży napojów alkoholowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Murowanej Goślinie.

 

§ 5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Zarządzenie Nr  626/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

z dnia  15 września 2021 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 625/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 10 września 2021 roku w sprawie określenia sposobu przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina.

 

Na podstawie art. 18 ust. 8 i art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 t.j.) oraz art. 45-65  ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2021.162 t.j.) zarządza się co następuje:

§ 1

1. W Zarządzeniu Nr 625/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z 10 września 2021 roku w sprawie określenia sposobu przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina zmienia się załącznik nr 3 wzór upoważnienia.

2. Upoważnienie imienne dla poszczególnych członków zespołu kontrolnego jest wydawane przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Pozostałe ustalenia Zarządzenia Nr 625/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 10 września 2021 roku w sprawie określenia sposobu przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina pozostają bez zmian.

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Logo Unii Europejskiej

Dane kontaktowe:

 

 

CZYNNE:

Poniedziałek 7.00-17.00

Wtorek - Piątek 7.00-15.00

 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 10

62-095 Murowana Goślina

tel. 61 812 22 31

e-mail: ops@ops.murowana-goslina.pl

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:
Telefon: 61 812 22 31
e-mail: m.olejniczak@ops.murowana-goslina.pl


Dział Świadczeń Rodzinnych
Telefon: 517-768-358
Fax: 61 8-122-231
e-mail: ops@ops.murowana-goslina.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Telefon: 61 8122-231 wew. 26

e-mail: m.olejniczak@ops.murowana-goslina.pl

 

Klub Pracy
Telefon: 61 8122 231 wew. 23
Fax: 61 8122 231 wew. 23
e-mail:  klub.pracy@ops.murowana-goslina.pl

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31