Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 13/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA
z dnia  27 listopada  2018 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz nadania jej Regulaminu Organizacyjnego.
Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. W skład Komisji wchodzą:
1) przewodniczący - Monika Szaj;
2) zastępca przewodniczącego – Dorota Brajewska;
3) członkowie:
    a) Irena Błachowiak;
    b) Maria Kubacka;
    c) Ryszard Kubiński;
    d) Maria Mikuła;
    e) Grażyna Nawrocka;
    f) Leszek Sommerfeld;
    g) Maria Twaróg;
    h) Marcin Walkowiak.
§ 2. Nadaję Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Regulamin Organizacyjny w brzmieniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 lutego 2015 roku.
 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2018 roku i obowiązuje do 31 grudnia  2019 roku.

 

 

Załącznik
Do Zarządzenia Nr  13 /2018
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 27 listopada 2018     


Regulamin Organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Postanowienia ogólne

§ 1

1. Komisja składa się z dziesięciu członków.
2. W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz posiadające znajomość podstawowych przepisów prawnych, regulujących działalność Komisji.

§ 2

1. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje aż do ustania terminu wskazanego w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina w sprawie Powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz nadania jej Regulaminu Organizacyjnego, złożenia rezygnacji lub odwołania przez Burmistrza.
2. Rezygnacja z pracy w Komisji powinna być złożona na piśmie do Przewodniczącego Komisji, który niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina.
3. Przewodniczący Komisji może zwrócić się do Burmistrza o odwołanie członka Komisji, w przypadku, gdy ten nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, a przede wszystkim nie uczestniczy w posiedzeniach Komisji.

§ 3

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa corocznie Rada Miejska w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadania Komisji

§ 4

Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) inicjowanie działań w zakresie:
a) zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
b) udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
c) prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzież, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych,
d) wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
e) podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
f) wspierania zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finasowanie centrów integracji społecznej;
2) wyznaczanie priorytetowych kierunków działań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz opiniowanie Programu,
3) motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego lub w przypadku odmowy podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osoby uzależnionej poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
4) wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z zasadami usytuowania na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonych w Uchwale Rady Miejskiej,
5) współdziałanie z lokalnym samorządem, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, placówkami oświaty i zdrowia, policją, mediami, organizacjami pozarządowymi i placówkami lecznictwa odwykowego,
6) udział w szkoleniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy.

Organizacja wewnętrzna

§ 5

1. Komisja pracuje w zespole stałym na posiedzeniach zwoływanych w miarę   potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę w siedzibie Komisji przy ul. Dworcowej 10 w Murowanej Goślinie.
2. Przewodniczący może zapraszać do udziału w posiedzeniach jawnych Komisji inne osoby nie będące jej członkami.
3. Rozmowy motywujące z osobami podejrzanymi o uzależnienie od alkoholu oraz ze świadkami w sprawie, odbywają się w obecności trzech członków komisji w tym Przewodniczącego i/lub jego Zastępcy, oraz innych osób spośród członków Komisji wskazanych przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę.


§ 6

1. Komisja rozstrzyga sprawy w formie uchwał.
2.  Opinie Komisji dotyczące zgodności lokalizacji punktu sprzedaży        podejmowane są w formie postanowienia.
3. Komisja rozstrzyga uchwały większością głosów w obecności co najmniej pięciu jej członków.
4. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu decyzje podejmuje Przewodniczący.


§ 7

Do obowiązków Przewodniczącego Komisji należy:
1) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komisji,
2) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracami Komisji,
3) reprezentowanie Komisji na zewnątrz – Przewodniczący może upoważnić inną osobę do reprezentowania Komisji,
4) składanie Burmistrzowi wniosku określonego w § 2 ust 3,
5) prowadzenia akt sprawy osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu,
6) gromadzenie i przedkładanie członkom Komisji materiałów na posiedzenia Komisji,
7) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
8) prowadzenie rejestru spraw związanych z postępowaniem o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
9) rozliczanie rachunków członków komisji,
10) rozliczanie rachunków za przeprowadzenie badań i wydanie opinii przez biegłych sądowych oraz kosztów postępowania sądowego,
11)  przygotowywanie protokołu z posiedzeń.


§ 8

Do zadań Zastępcy Przewodniczącego należy:
1) pełnienie obowiązków Przewodniczącego w razie jego nieobecności.

§ 9

Członkowie Gminnej Komisji w szczególności:
1)  uczestniczą w jej pracach poprzez udział w posiedzeniach;
2)  realizują zadania i inicjatywy Komisji wynikające z prowadzonych zadań;
3)  podnoszą poziom swojej wiedzy poprzez aktywny udział w szkoleniach.


Inne postanowienia

§ 9

1. Dokumentacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przechowywana jest w Ośrodku Pomocy Społecznej.
2. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań Komisji. Obowiązek ten rozciąga się również na okres po ustaniu członkostwa w Komisji.
3. Członkowie Komisji za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie ustalane corocznie przez Radę Miejską w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe:

CZYNNE:

Poniedziałek 7.00-17.00

Wtorek - czwartek 7.00-15.00

Piątek 7.00-13.00

 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 10

62-095 Murowana Goślina

tel. 61 812 22 31

e-mail: opsmurowanag@pomost.poznan.pl

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:
Telefon: 61 812 22 31
e-mail: m.szaj@murowana-goslina.pl


Zastępca Kierownika
Telefon: 61 812 22 31
Fax: 61 812 22 31
e-mail: m.kurowska@murowana-goslina.pl


Dział Świadczeń Rodzinnych
Telefon: 517-768-358
Fax: 61 8-122-231
e-mail: opsmurowanag@pomost.poznan.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Telefon: 61 8122-231 wew. 26

e-mail: m.kurowska@murowana-goslina.pl

 

Klub Pracy
Telefon: 61 8122 231 wew. 23
Fax: 61 8122 231 wew. 23
e-mail:  klub.pracy@murowana-goslina.pl

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2