Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług psychologicznych

Utworzono dnia 22.12.2022

Murowana Goślina, 22 grudnia 2022 r.

 

Znak sprawy: OPS.371-3/22

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Murowana Goślina/Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej Zamawiającym w związku
z realizowaniem projektu pod nazwą ”Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę
i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” edycja II, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania, zaprasza do składania ofert.

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Murowana Goślina/Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie

ul. Dworcowa 10, 62-095 Murowana Goślina

telefon +48 61 8122 231, fax +48 61 8122 231 w.8

         opsmurowanag@pomost.poznan.pl,

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę 40 godzin usług psychologicznych rozumianych jako przeprowadzenie specjalistycznego poradnictwa – psychologicznego dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji życiowej oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie gminy Murowana Goślina
  w okresie od podpisania umowy do 31 maja 2023 roku.
 3. Beneficjenci ostateczni projektu rekrutowani będą przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie, a miejscem realizacji usług będzie w szczególności siedziba OPS
  w Murowanej Goślinie, a także inne wskazane przez Zamawiającego miejsca na terenie gminy Murowanej Gośliny.
 4. Łączny maksymalny szacowany wymiar godzinowy przedmiotu zamówienia podczas trwania projektu wynosi 40 godzin zegarowych. Szczegółowy zakres godzinowy będzie zależał od Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości godzin  z przyczyn od niego niezależnych. Szacunkowy maksymalny plan realizacji zamówienia przedstawia harmonogram wykonania działania i płatności, stanowiący załącznik nr 3 do umowy.
 5. W przypadku niewykorzystania maksymalnej liczby godzin Wykonawcy nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe wobec Zamawiającego,
 6. Zakres usługi – poradnictwa psychologicznego obejmuje:, Świadczenie usług poradnictwa
  i wsparcia psychologicznego. Realizacja zamówienia nastąpi w okresie od stycznia 2023 roku
  do 31 maja 2023 roku w wymiarze 40 godzin. Działanie adresowane jest dla osób i rodzin, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji życiowej. Wykonawca zobowiązany będzie
  do świadczenia poradnictwa psychologicznego, indywidualnego zgodnie z zakresem wskazanym w art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
  (Dz. U. z 2021 roku poz. 2268 tj.) – obejmującego procesy: diagnozowania, profilaktyki
  i terapii uczestników poradnictwa.
 7. Wykonawca usługi zobowiązany jest do:
  1. osobistego świadczenia usługi; Wykonawca może upoważnić wskazaną przez siebie osobę do zastępstwa w realizacji niniejszej umowy jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego;
  2. wykonywania usługi terminowo oraz z należytą starannością,
  3. informowania koordynatora, działającego w imieniu Zamawiającego o wszelkich trudnościach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
  4. prowadzenia dokumentacji zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy;
  5. ewidencjonowania czasu pracy zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy;
  6. przestrzegania zapisów harmonogramu wykonania działań i płatności zgodnie
   załącznikiem nr 3 do umowy;
  7. niezwłocznego udostępniania dokumentacji z zakresu realizacji umowy na każde żądanie uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, w szczególności: Kierownikowi OPS w Murowanej Goślinie, koordynatorowi projektu lub organowi kontrolującemu;
  8. Wykonawca wykonuje usługi zgodnie z harmonogramem przedstawionym
   przez Zamawiającego, który wskazuje uczestników oraz miejsce wykonania usługi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu i miejsca wykonania usługi.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

85320000-8 – Usługi społeczne

 1. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia – od daty podpisania umowy do 31 maja 2023 roku

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 4. Dopuszcza się możliwość zmiany istotnych postanowień umowy, w szczególności dotyczy
  to: zmiany terminu realizacji zamówienia, które może nastąpić w przypadku:
  1. zmian obowiązujących przepisów prawa w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. Warunkiem dokonania zmiany jest pisemny wniosek Wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji umowy, zawierający co najmniej potwierdzenie faktu zmiany właściwych przepisów oraz wykazanie że zmiana przepisów wymaga dodatkowego czasu na dostosowanie przedmiotu umowy do zmienionych przepisów,
  2. kiedy nastąpi konieczność powtórzenia prac lub czynności z przyczyn proceduralnych niezależnych od Wykonawcy.
 5. Wymagania dla Wykonawców, którzy chcą ubiegać się o udzielenie zamówienia
 6.  O udzielenie zamówienia zgodnie z ofertą mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobą/osobami posiadającą/posiadającymi
  1. ukończone studia wyższe  i uzyskany tytuł magistra; ukończona specjalizacja z zakresu psychologii;
  2. posiadają i udokumentują co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług psychologicznych (zaświadczenia, referencje);
  3. nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest
   im zawieszona ani ograniczona;
  4. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku
   do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
  5. osoby posiadające uprawnienia do wykonywania pracy i zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polski, posługujące się biegle językiem polskim;
  6. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych;
  7. nie byli karani za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
   lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 7. Ponadto informujemy, że przy realizacji przedmiotowej usługi wymagane jest
  1. doświadczenie zawodowe w pracy z rodzinami (w tym staż pracy, wolontariat lub inne formy aktywności),
  2. - samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
  3. - komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
  4. - umiejętność pracy w zespole,
  5. - dobra organizacja pracy,
  6. - odporność na sytuacje stresowe,
  7. - rzetelność, systematyczność,
  8. - umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 8. Informacja o dokumentach, jakie powinien złożyć Wykonawca
 1. Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
  w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie usługi, wraz z informacjami na temat
  ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych
  do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić
  wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do formularza ofertowego,
 3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Wykonawcy z Zamawiającym – Załącznik nr 2 do formularza ofertowego,
 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków wskazanych w pkt. 5.2-6 zgodnie z Załącznikiem
   nr
   2
   do zapytania ofertowego – dla każdej osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia,
 5. Do ofert każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
  o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zgodnie
  Załącznikiem nr 3 do formularza ofertowego,
 1. Oświadczenie dotyczące zaangażowania czasowego/godzinowego Wykonawcy – w skali miesiąca – Załącznik nr 4 do formularza ofertowego,
 2. Oświadczenie dotyczące - zgody na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik
  nr 3 
  do
   zapytania ofertowego,
 3. Kryteria oceny i wyboru ofert

Zamawiający powierzy wykonanie zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zawierającej najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.

Cena brutto za 1 godzinę,

W kryterium „cena oferty brutto” (C) maksymalną liczbę punktów  (60) otrzyma oferta z najniższą ceną;

 

C= Cmin  /Cn *60

C -  punkty uzyskane w danym kryterium przez Wykonawcę,

C min – najniższa cena ofertowa,

C n – cena brutto oferty badanej

 

 • waga 60 punktów,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas reakcji – czas w jakim Wykonawca zrealizuje usługę; liczony od momentu uzyskania informacji do wykonania usługi

(1 dzień – 40 punktów)

(5 dni – 0 pkt)

Tr = Tmin  /To *40

Tr- punkty uzyskane w danym kryterium  przez Wykonawcę,

T min – najkrótszy możliwy czas reakcji (wyrażony w dniach),

To  – czas reakcji badanej oferty,

 

 • waga 40 punktów,

 

 

 

Maksymalna ilość punktów :100

 

 

Wyniki ofert będą rozstrzygane do jednego miejsca po przecinku. W przypadku otrzymania ofert z takimi samymi wynikami, będą one rozpatrywane  do drugiego i trzeciego miejsca po przecinku.

 1. Wykluczenie Wykonawcy

Zamawiający uzna, że oferta nie spełnia wymagań „Ogłoszenia” i wykluczy Wykonawcę
w przypadku gdy:

 1.   Wykonawca nie załączy dokumentów, które umożliwią Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia przez ofertę Wykonawcy warunków udziału w postępowaniu,
 2.   Wykonawca nie załączy do oferty „Formularza ofertowego”.
 3. Warunki płatności

Wzór umowy stanowi załącznik do zapytania ofertowego, i zawiera istotne dla stron postanowienia, w tym dotyczące zmian umowy, które określają ich zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia przedmiotowych zmian, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

 1. Sposób przygotowania oferty
 2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
 3. Do oferty należy dołączyć komplet wymaganych dokumentów określonych
  w pkt 6 niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Cena wynikająca z oferty winna obejmować wszelkie koszty oraz być podana w kwotach netto i brutto podanych do dwóch miejsc po przecinku, wyrażona cyfrowo i słownie
  w złotych polskich, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.
 5. Zaproponowana cena musi być skalkulowana w taki sposób, aby uwzględnić warunki realizacji zamówienia.
 6. Miejsce oraz termin składania ofert

11.1 Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: opsmurowanag@pomost.poznan.pl bądź też złożona w formie papierowej w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie do dnia 20 stycznia 2023 r. do godziny 13:00.

 1. W tytule wiadomości bądź też na opisie koperty należy wpisać: „Formularz ofertowy – świadczenie usług psychologicznych”
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Ogłoszenie ofertowe zamieszczono na stronach:
  1. www.murowana-goslina.naszops.pl/bip,
  2. www.murowana-goslina.naszops.pl

 

 1. Osoby do kontaktu:
  1. Magdalena Kurowska – Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie 
   telefon +48 61 8122 231, e-mail:m.kurowska@ops.murowana-goslina.pl
  2. Monika Gruszczyńska – Starszy inspektor ds. księgowości budżetowej

telefon +48 61 8122 231, e-mail:m.gruszczynska@ops.murowana-goslina.pl

 

ZAŁĄCZNIKI:

Logo Unii Europejskiej

Dane kontaktowe:

 

 

CZYNNE:

Poniedziałek 7.00-17.00

Wtorek - czwartek 7.00-15.00

Piątek 7.00-13.00

 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 10

62-095 Murowana Goślina

tel. 61 812 22 31

e-mail: opsmurowanag@pomost.poznan.pl

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:
Telefon: 61 812 22 31
e-mail: m.szaj@murowana-goslina.pl


Zastępca Kierownika
Telefon: 61 812 22 31
Fax: 61 812 22 31
e-mail: m.olejniczak@ops.murowana-goslina.pl


Dział Świadczeń Rodzinnych
Telefon: 517-768-358
Fax: 61 8-122-231
e-mail: opsmurowanag@pomost.poznan.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Telefon: 61 8122-231 wew. 26

e-mail: m.olejniczak@ops.murowana-goslina.pl

 

Klub Pracy
Telefon: 61 8122 231 wew. 23
Fax: 61 8122 231 wew. 23
e-mail:  klub.pracy@murowana-goslina.pl

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 256

W poprzednim tygodniu: 272

W tym miesiącu: 1141

W poprzednim miesiącu: 945

Wszystkich: 89144