Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

EDYCJA 2023

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2023

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Fundusz Solidarnościowym 
Program „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023
Dofinansowanie: 48 960 zł
Całkowita wartość: 48 960 zł

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.

poprzez możliwość usyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej

 Adresaci Programu

1.Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

2.Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Gmina Murowana Goślina w roku 2023 planuje objąć wsparciem w formie usług opieki wytchnieniowej 5 uczestników.

W roku 2023 ustalone limity wynoszą:
◦   240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego;

Program "Opieka wytchnieniowa - edycja 2023" w Gminie Murowana Goślina zadanie realizowane będzie w formie opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu) lub
  • osoby posiadające, co najmniej 6 miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Gmina Murowana Goślina w ramach zwartej umowy otrzyma wsparcie finansowe ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu.

Termin naboru dokumentów:
zgłoszenia przyjmowane będą w trybie ciągłym, do wyczerpania limitu miejsc, nie później niż do 30.11.2023r.

Miejsce składania dokumentów:
Kompletną dokumentacje można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie, ul. Dworcowa 10, w poniedziałki od 7.00 do 17.00, od wtorku do czwartku w godzinach 7.00 do 15.00 oraz w piątki w godzinach 7.00 do 13.00 lub przez e-PUAP. 

Osoba do kontaktu: Monika Kantorska tel. 618-122-231

Gmina w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Gmina Murowana Goślina po skończonej realizacji Programu Resortowego” Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023 sporzadzi i przekaze Wojewodzie w wyznaczonych terminach zestawienie oraz sprawozdania z realizacji Programu :” Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023"

ZAŁĄCZNIKI:

Logo Unii Europejskiej

Dane kontaktowe:

 

 

CZYNNE:

Poniedziałek 7.00-17.00

Wtorek - Piątek 7.00-15.00

 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 10

62-095 Murowana Goślina

tel. 61 812 22 31

e-mail: ops@ops.murowana-goslina.pl

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:
Telefon: 61 812 22 31
e-mail: m.olejniczak@ops.murowana-goslina.pl


Dział Świadczeń Rodzinnych
Telefon: 517-768-358
Fax: 61 8-122-231
e-mail: ops@ops.murowana-goslina.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Telefon: 61 8122-231 wew. 26

e-mail: m.olejniczak@ops.murowana-goslina.pl

 

Klub Pracy
Telefon: 61 8122 231 wew. 23
Fax: 61 8122 231 wew. 23
e-mail:  klub.pracy@ops.murowana-goslina.pl

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31