Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatki mieszkaniowe

PODSTAWA PRAWNA

 

Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

(t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2021 ze zm.),

Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz.589),

Uchwała Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25.09.2012 r. Nr XX/189/2012 w sprawie obniżenia wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego,

Zarządzenie z dnia 24.01.2023 r. Nr 891/2023 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszowych za lokale mieszkalne i socjalne w zasobach gminy Murowana Goślina. 

 

DODATEK MIESZKANIOWY PRZYSŁUGUJE:

1. Najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach

2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego; 

3. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;

4. Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

5. Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

 

DOCHÓD

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

1) jednoosobowym – 40% - przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku,

2) wieloosobowym – 30% – przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

 

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej 6346,15 zł.

 

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.                          o świadczeniach rodzinnych - do dochodu zaliczamy:

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych                          (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm. ), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone                    do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,                                                 b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,                                c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:                                                                                                                                                                      – renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,      – renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,              – świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu                            i batalionach budowlanych,                                                                                                                                                      – dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach           o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,                                                                                                                                                                                  – świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,                                                                                                     – ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów                    i niewybuchów,                                                                                                                                                                                 – renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku       z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1945, otrzymywane    z zagranicy,                                                                                                                                                                                      – zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz                          w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,                                                                                                       – środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych              z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra          lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,                                                                              – należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą –                w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495),                                                                                                                                                                                        – należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,                                                                      – należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,                                                                   – dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,                                             – alimenty na rzecz dzieci,                                                                                                                                                           – stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251)      oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,                                        – kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,           – należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,                                                                                 – dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela      (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),                                                                                                                                                           – dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,             – ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,                     – ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006,                                                                                                        – świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,                                        – dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,                                                                                                                  – dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,                                                                    – renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach                    o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego      na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,                                                                                                                                 – zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,                                                                                                                                                    – świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,                            – pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,                                                                                                                                                                                                 – kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,                                                                                                                                          – świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r.          poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992),                                                                                                                        – świadczenie rodzicielskie,                                                                                                                                                      – zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,                  –  stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej,                                                        – przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.

W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy      z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

 Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.      o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), ustala się           na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320) przyjmuje        się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

POWIERZCHNIA MIESZKANIA

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny /dom jednorodzinny/ w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

  • 35m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby
  • 40m2 + 30 % = 52,00 m2 dla 2 osób
  • 45m2 + 30 % = 58,50 m2 dla 3 osób
  • 55m2 + 30 % = 71,50 m2 dla 4 osób
  • 65m2 + 30 % = 84,50 m2 dla 5 osób

    Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

GOSPODARSTWO DOMOWE

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Wnioski o dodatek mieszkaniowy należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Murowanej Gośłinie ul. Dworcowa 10 w godzinach pracy Ośrodka. Do wniosku potwierdzonego przez zarządce, dołączyć należy wypełnioną deklarację o wysokości dochodu poszczególnych członków rodziny oraz szczegółowe naliczenie wydatków za lokal za ostatni miesiąc. 

Postępowanie z zakresu przyznania dodatku mieszkaniowego wolne jest od opłat.

Decyzja w sprawie przyznania lub odmowie wydawana jest w cięgu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Od decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od czasu jej odebrania.

ZAŁĄCZNIKI:

Logo Unii Europejskiej

Dane kontaktowe:

 

 

CZYNNE:

Poniedziałek 7.00-17.00

Wtorek - Piątek 7.00-15.00

 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 10

62-095 Murowana Goślina

tel. 61 812 22 31

e-mail: ops@ops.murowana-goslina.pl

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:
Telefon: 61 812 22 31
e-mail: m.olejniczak@ops.murowana-goslina.pl


Dział Świadczeń Rodzinnych
Telefon: 517-768-358
Fax: 61 8-122-231
e-mail: ops@ops.murowana-goslina.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Telefon: 61 8122-231 wew. 26

e-mail: m.olejniczak@ops.murowana-goslina.pl

 

Klub Pracy
Telefon: 61 8122 231 wew. 23
Fax: 61 8122 231 wew. 23
e-mail:  klub.pracy@ops.murowana-goslina.pl

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31