Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatki mieszkaniowe

PODSTAWA PRAWNA

 

Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

(t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 2133),

Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 z 2001r. poz.1817),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz.589),

Uchwała Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25.09.2012 r. Nr XX/189/2012 w sprawie obniżenia wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego,

Zarządzenie z dnia 21.01.2020 r. Nr 283/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszowych za lokale mieszkalne i socjalne w zasobach gminy Murowana Goślina. 

 

DODATEK MIESZKANIOWY PRZYSŁUGUJE:

1. Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

2. Członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,

3. Osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,

4. Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

5. Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

 

DOCHÓD

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

 

Od 01.03.2020 r. najniższa emerytura wynosi 1200,00 zł.

 

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Do dochodu nie wlicza się :

1. Świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

2. Dodatków dla sierot zupełnych

3. Jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,

4. Dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

5. Pomocy w zakresie dożywiania,

6. Zasiłków pielęgnacyjnych,

7. Zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

8. Jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,

9. Dodatku mieszkaniowego,

10. Dodatku energetycznego,

11. Zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, recistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

12. Świadczenia wychowawczego z programu Rodzina "500+"

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

 

POWIERZCHNIA MIESZKANIA

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny /dom jednorodzinny/ w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

  • 35m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby
  • 40m2 + 30 % = 52,00 m2 dla 2 osób
  • 45m2 + 30 % = 58,50 m2 dla 3 osób
  • 55m2 + 30 % = 71,50 m2 dla 4 osób
  • 65m2 + 30 % = 84,50 m2 dla 5 osób

    Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

GOSPODARSTWO DOMOWE

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Wnioski o dodatek mieszkaniowy należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Murowanej Gośłinie ul. Dworcowa 10 w godzinach pracy Ośrodka. Do wniosku potwierdzonego przez zarządce, dołączyć należy wypełnioną deklarację o wysokości dochodu poszczególnych członków rodziny oraz szczegółowe naliczenie wydatków za lokal za ostatni miesiąc. W przypadku gdy lokal nie jest wyposażony w centralne ogrzewanie, ciepłą wodę lub gaz przewodowy, do wniosku dołączyć należy fakturę za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.

Postępowanie z zakresu przyznania dodatku mieszkaniowego wolne jest od opłat.

Decyzja w sprawie przyznania lub odmowie wydawana jest w cięgu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Od decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od czasu jej odebrania.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek o dodatek mieszkaniowy.

Utworzono dnia 10.06.2019, 13:29

zaświadczenie o dochodach

Utworzono dnia 26.10.2015, 10:09

Dane kontaktowe:

 

 

CZYNNE:

Poniedziałek 8.00-15.00

Wtorek - czwartek 8.00-15.00

Piątek 8.00-13.00

 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 10

62-095 Murowana Goślina

tel. 61 812 22 31

e-mail: opsmurowanag@pomost.poznan.pl

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:
Telefon: 61 812 22 31
e-mail: m.szaj@murowana-goslina.pl


Zastępca Kierownika
Telefon: 61 812 22 31
Fax: 61 812 22 31
e-mail: m.kurowska@murowana-goslina.pl


Dział Świadczeń Rodzinnych
Telefon: 517-768-358
Fax: 61 8-122-231
e-mail: opsmurowanag@pomost.poznan.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Telefon: 61 8122-231 wew. 26

e-mail: m.kurowska@murowana-goslina.pl

 

Klub Pracy
Telefon: 61 8122 231 wew. 23
Fax: 61 8122 231 wew. 23
e-mail:  klub.pracy@murowana-goslina.pl

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5