Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

"Zachowaj Trzeźwy Umysł - 2016"

Zadania i założenia kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016
Dobra opieka – udany start w dorosłość

Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

Konfucjusz

DIAGNOZA PROBLEMU

Nasz świat to arena szybkich zmian następujących na wielu płaszczyznach życia. Czasami są one konsekwencją powolnych procesów (jak np. zmiany modelu wychowania dzieci), innym razem mają charakter rewolucyjny (jak np. pojawienie się sieci społecznościowych i rozwój technologii mobilnych). Zmienia się struktura zatrudnienia, czas i forma pracy, do której chodzimy, by utrzymać rodziny; zmienia się wreszcie arena polityczna – pojawiają się nowe wyzwania i zagrożenia, z którymi często nie potrafimy sobie radzić.

Suma tych czynników składa się na nową rzeczywistość, zupełnie inną niż ta, w której wychowywali się rodzice dzisiejszej młodzieży. Dorośli spędzają wiele godzin, zarabiając na utrzymanie. W minionych dekadach część tego czasu przeznaczano na życie rodzinne. Brak kontaktu, rozmowy, wspólnych działań często rekompensują nam dziś nowe technologie umożliwiające bycie bliżej ludzi, którzy są daleko. Niestety, przy okazji jesteśmy też dalej od ludzi, którzy są blisko.

Brak bliskości może budzić niepewność, lęk, poczucie zagrożenia. Emocje te potęgowane są przez medialny przepływ informacji, którego treść stanowią głównie przekazy negatywne, przygnębiające, szokujące.

Opisane czynniki sprzyjają dwóm postawom wychowawczym rodziców: nadopiekuńczości i brakowi opieki.

 

Rodzice często starają się nadmiernie kontrolować swoje pociechy, aby rozłożyć nad nimi opiekuńczy klosz chroniący je przed zagrożeniami współczesności. Lub odwrotnie – zapracowani, zdominowani potrzebą zapewnienia rodzinie dostatku, zapominają o opiece. Tymczasem obie te postawy wzmagają skłonność dzieci do zachowań ryzykownych, w tym do sięgania po alkohol i inne używki.

NADOPIEKUŃCZOŚĆ

Nadopiekuńczość przejawia się wyręczaniem dziecka w realizacji zadań, którym jest ono w stanie samo sprostać, traktowaniem dziecka jak swojej własności, nadmiernym pobłażaniem lub kontrolowaniem jego prywatności, rozwijaniem nieporadności oraz poczucia, że życie to wieczne dzieciństwo – bez obowiązków i samodzielności.

Nadmierna kontrola działań dziecka, opieka obejmująca zbyt wiele aspektów życia młodego człowieka i ingerencja w jego/jej prywatność może powodować:

 • Pasywność skutkującą:
  • zbyt wczesną inicjacją alkoholową,
  • skłonnością do eksperymentowania w okresie dorastania.
 • Deficyt w rozwoju poznawczym i społecznym skutkujący:
  • lękliwością,
  • brakiem umiejętności w sytuacjach stresogennych, skutkujący sięganiem po substancje psychoaktywne.
 • Uzależnienie od rodziców skutkujące:
  • brakiem zrozumienia przez rówieśników,
  • wykluczeniem z grupy,
  • ucieczką od środowiska równolatków.
 • Zaburzenia emocjonalne skutkujące:
  • egocentryzmem,
  • infantylnością,
  • uległością,
  • brakiem szacunku.

BRAK OPIEKI

Brak odpowiedniej opieki, zaniedbywanie kontaktu z dzieckiem, nieudzielanie mu/jej odpowiedniego wsparcia lub obarczane nadmiarem obowiązków może prowadzić do:

 • Przedwczesnej „dojrzałości” przejawiającej się podejmowaniem w dzieciństwie zachowań typowych dla osób dorosłych (np. piciem alkoholu, paleniem papierosów, przedwczesnym zachodzeniem w ciążę, ale też podejmowaniem pracy zarobkowej).
 • Osamotnienia przejawiającego się podatnością na kontakty z osobami mającymi skłonność do zachowań ryzykownych.
 • Egoizmu przejawiającego się:
  • obojętnością,
  • brakiem empatii.
 • Obniżonej samooceny przejawiającej się:
  • poszukiwaniem samoakceptacji wśród osób mających negatywny wpływ (sekty, subkultury),
  • poczuciem winy,
  • autoagresją.
 • Poczucia bycia gorszym i poczucia niesprawiedliwości, które przejawiają się:
  • postawą roszczeniową,
  • agresją.
 • Problemów emocjonalnych przejawiających się:
  • oziębłością uczuciową,
  • strachem, lękliwością, zagubieniem.
 

ALKOHOL, DOPALACZE, NARKOTYKI

Opisane mechanizmy wzmagają skłonność dzieci i młodzieży do zachowań ryzykownych. Jak wspomniano, rodzice nie zawsze umieją przekazać dzieciom wiedzę o właściwych postawach. Dlatego szkoły nie powinny czekać na ich interwencję, ale samodzielnie edukować uczniów, jak niebezpieczne substancje wpływają na zdrowie człowieka i jego relacje społeczne.

Młodzi ludzie, zdobywając doświadczenie życiowe, tworzą własne schematy myślowe i tendencje zachowań. Korzystają z nich, gdy muszą sobie radzić w trudnych sytuacjach lub gdy chcą szybko rozładować napięcie. Często robią to jednak niewłaściwie, np. sięgając po substancje psychoaktywne. Mimo wielu medialnych doniesień wciąż są uczniowie, którzy ignorują niebezpieczeństwo lub nie zdają sobie sprawy ze skutków picia alkoholu, przyjmowania narkotyków czy dopalaczy. Szkoła jest najlepszym miejscem, aby uświadomić im skalę zagrożenia.

 

CELE GŁÓWNE KAMPANII

 • Wspieranie rozwoju dziecka poprzez eliminowanie cech charakteru wynikających z nadmiaru opieki lub braku opieki.
 • Wpływanie na przyczynę negatywnych zachowań poprzez uświadamianie rodzicom zagrożeń wynikających z nadopiekuńczości i braku opieki.
 • Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów.

CELE DODATKOWE KAMPANII

 • Kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.
 • Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych.
 

NOWE MATERIAŁY W KAMPANII – KARTY PRACY

Aby skutecznie docierać z przekazem profilaktycznym do dzieci i młodzieży, nauczycieli oraz rodziców – trzech wzajemnie warunkujących się czynników – częściowo przekształcamy nasz dotychczasowy, ulotkowo-konkursowy model kampanii w przedsięwzięcie oparte na kartach pracy. Są to materiały, które wymagają od dziecka aktywności. Zawierają różne proste ćwiczenia i zadania, dzięki którym treści profilaktyczne zostaną łatwiej zapamiętane.

Proponujemy młodym ludziom materiały, które redukują zagrożenia wynikające z błędnych modeli wychowawczych. Uczymy asertywności, podejmowania odpowiedzialnych decyzji, odmowy wypicia alkoholu, zasad zdrowego trybu życia na podstawie uczestnictwa w dyskusji i wypełniania kart pracy.

Dla rodziców mamy ulotki podejmujące problematykę właściwego wychowania dzieci:

 • jak realizować codzienne zadania wychowawcze wobec dzieci,
 • jak nawiązać z nimi prawidłowe relacje,
 • jakie są skutki zaniedbań, braku więzi, ale także nadmiernej opieki i kontroli – wadliwych postaw rodzicielskich,
 • gdzie szukać pomocy w sytuacjach trudności rodzinnych.

Nasze propozycje dla rodziców pomagają im poznać dzieci i zrozumieć ich potrzeby. Wskazują także, co jest ważne w relacji dziecko–rodzic, i jak duże znaczenie ma wspólne spędzanie wolnego czasu.

Nauczycielom oddajemy do rąk scenariusze zajęć z gotowymi ćwiczeniami i opisem teoretycznym, dzięki którym mogą przeprowadzić zajęcia z uczniami albo spotkania z rodzicami i w pełni wykorzystać potencjał kart pracy i ulotek.

Pamiętając jednak o horacjańskiej zasadzie, aby uczyć, bawiąc, nie zapominamy o konkursie plastyczno-literackim i o atrakcyjnej, plakatowej oprawie kampanii, która powinna się kojarzyć z radością, entuzjazmem i twórczym wysiłkiem.

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016 wychodzi naprzeciw obowiązkom wychowawczym nałożonym na nauczycieli i pedagogów przez:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w różnych typach szkół,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii,
 • zadanie zapisane w art. 4 ust. 1 pkt 3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

ŹRÓDŁO: "http://www.trzezwyumysl.pl/2016/"

Logo Unii Europejskiej

Dane kontaktowe:

 

 

CZYNNE:

Poniedziałek 7.00-17.00

Wtorek - Piątek 7.00-15.00

 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 10

62-095 Murowana Goślina

tel. 61 812 22 31

e-mail: ops@ops.murowana-goslina.pl

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:
Telefon: 61 812 22 31
e-mail: m.olejniczak@ops.murowana-goslina.pl


Dział Świadczeń Rodzinnych
Telefon: 517-768-358
Fax: 61 8-122-231
e-mail: ops@ops.murowana-goslina.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Telefon: 61 8122-231 wew. 26

e-mail: m.olejniczak@ops.murowana-goslina.pl

 

Klub Pracy
Telefon: 61 8122 231 wew. 23
Fax: 61 8122 231 wew. 23
e-mail:  klub.pracy@ops.murowana-goslina.pl

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31