Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia Rodzinne

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ DLA RODZIN
TEL. 517-768-358


OSOBY OBSŁUGUJĄCE DZIAŁ ŚWIADCZEŃ DLA RODZIN


- GŁÓWNY SEPCJALISTA DS. ŚWIADCZEŃ DLA RODZIN

AGNIESZKA STATUCKA

- STARSZY INSPEKTOR

MAGDALENA PRZYMUSZAŁA


W niniejszej informacji przeczytacie Państwo o świadczeniach rodzinnych oraz opiekuńczych.


ŚWIADCZENIA RODZINNE W OKRESIE ZASIŁKOWYM
OD 01-11-2023 DO 31-10-2024

Świadczenia rodzinne przyznawane są na podstawie przepisów:
 1. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych.
Świadczeniami rodzinnymi są:
 1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami;
 2. Świadczenia opiekuńcze.
 3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka.
 4. świadczenie rodzicielskie.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
 1. Rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 2. Opiekunowi faktycznemu dziecka;
 3. Osobie uczącej się (to taka osoba, która posiada zasądzone alimenty od obojga rodziców lub jej rodzice nie żyją).
Zasiłek rodzinny przysługuje:
 1. Na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat;
 2. Na dziecko uczące się, do czasu ukończenia nauki w szkole, lecz nie dłużej niż do skończenia 21 lat.
 3. Na dziecko uczące się w szkole lub studiujące w szkole wyższej i posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, do ukończenia 24 lat.
 4. Osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 lat.


Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód (netto) na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 674 zł netto na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest pozostające na utrzymaniu dziecko w wieku do 25 lat legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny oraz świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 764 zł (netto).

W przypadku gdy dochód rodziny przekracza w/w kwoty (kwotę) pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, to przysługują one w wysokości: różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. Łączną kwotę zasiłków rodzinnych (wraz z dodatkami), o której mowa wyżej, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:
1) zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;
2) dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 10, art. 11a, art. 12a i art. 13 ustawy o świadczeniach rodzinnych, podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;
3) dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 9, art. 14 i art. 15 ustawy o świadczeniach rodzinnych, podzielonych przez 12.

W sytuacji przekroczenia kryterium, oraz gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie (ustalona zgodnie z w/w zasadami), jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.Przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym
od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r. uwzględnia się przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uzyskany w 2021 r.

 

Od dnia 01.11.2016 r. zasiłek rodzinny przysługuje w wysokości:
 

 • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.


Prawo do otrzymywania zasiłku rodzinnego wykluczają okoliczności:
 

 1. Przebywanie dzieci lub osoby uczącej się w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie tj. w domu pomocy społecznej, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w schronisku dla nieletnich, w zakładzie poprawczym, w areszcie śledczym i zakładzie karnym, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, w szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie;
 2. Przebywanie dziecka lub osoby uczącej się w rodzinie zastępczej;
 3. Pozostawanie dziecka lub osoby uczącej się w związku małżeńskim.
 4. Gdy osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenia alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba że:
  • drugi z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
 5. Pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.
Do zasiłku rodzinnego mogą być przyznane dodatki:
 1. dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 3. dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka,
 4. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 5. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 6. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 7. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka:

Przysługuje on matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1000,-zł na każde dziecko.

Ponadto, aby uzyskać prawo do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka, po spełnieniu pozostałych ustawowych warunków, należy przedstawić zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające przebywanie kobiety pod opieką lekarską nie później niź od 10 tygodnia ciąży.

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych wzór zaświadczenia, o którym mowa, jest określany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego.

 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

Dodatek ten został wprowadzony w miejsce dotychczasowego zasiłku wychowawczego. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, będącemu pracownikiem.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje nie dłużej niż przez okres:

 

 • 24 miesięcy kalendarzowych,
 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.


Dodatek przysługuje w kwocie 400 zł miesięcznie.

Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka:

Przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
 

 1. drugi z rodziców nie żyje
 2. ojciec dziecka jest nieznany
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone


Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Dodatek przysługuje w wysokości 193,-zł na dziecko, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci w rodzinie.


 

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej:

Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Dodatek przysługuje w wysokości 95,- zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

Dodatek przysługuje na dziecko:
 

 • legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, w wieku do ukończenia 16 roku życia,
 • legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, w wieku powyżej 16 lat do ukończenia 24 roku życia,


Do dodatku uprawnia zarówno nauka w szkole, jak i w szkole wyższej.

Na dziecko uczące się w szkole lub w szkole wyższej w wieku do ukończenia 24 roku życia, które jest niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym, dodatek przysługuje, niezależnie od tego kiedy powstała niepełnosprawność.

Dodatek przysługuje w wysokości 90,- zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, a na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia w wysokości 110,- zł miesięcznie. W razie gdy do dodatku uprawnione jest więcej niż jedno dziecko, dodatek przysługuje na każde dziecko.

Jeżeli dziecko ukończy 5 lat w trakcie pobierania dodatku, dodatek w wyższej wysokości wypłaca się poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko osiągnęło ten wiek.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

Dodatek przysługuje jeden raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego , w wysokości 100,-zł na dziecko.

Dodatek przysługuje wyłącznie z tytułu rozpoczęcia nauki w szkole (również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne, tzw. "zerówkę"), nie przysługuje, gdy dziecko rozpocznie naukę w szkole wyższej.

Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto dany rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie nie będzie rozpatrywany.
 

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, lub osobie uczącej się:
 

 • na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej a także gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - wysokości 113,- zł miesięcznie na dziecko, a także
 • na zapewnienie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej w wysokości 69,-zł na dziecko.


Dodatek nie przysługuje w okresie ferii letnich, tj. za lipiec i sierpień.

Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku składają wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dokumentami:


Oryginały w/w dokumentów należy przedłożyć do wglądu w momencie składania wniosku o świadczenie rodzinne, w celu potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem przez pracownika organu.

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do wniosku ponadto dołączają :
 1. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego lub oświadczenie o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony lub oświadczenie o terminie udzielonego urlopu wychowawczego,
 2. zaświadczenie lub oświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 
Świadczenia opiekuńcze:

Niezależnie od zasiłku rodzinnego mogą być przyznane świadczenia opiekuńcze, którymi są:
 

 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • świadczenie pielęgnacyjne

 

Zasiłek pielęgnacyjny:

Zasiłek ten przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 

 • niepełnosprawnemu dziecku; - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia; - osobie, która ukończyła 75 lat.


Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od wysokości dochodu w rodzinie.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 

 • osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

 

Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności do zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności lub lekarza orzecznika ZUS.

Świadczenie pielęgnacyjne (stare zasady)- dotyczy osób, które nabyły prawo do 31-12-2023 r.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom, o których mowa w w/w pkt „4)”, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
• rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
• nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
• nie ma osób, o których mowa w w/w „2)” i „3)”, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1) nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 2458,00 zł miesięcznie (kwota obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.).

Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach- wnioski po 1 stycznia 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługiwać będzie między innymi:

1. matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka,
2. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,
3. rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka,
4. dyrektorowi placówki opiekuńczo – wychowawczej,
5. dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej,
6. dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,
 
jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18, roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko.

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko). Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. 0130101d0121548

 

Gdzie można pobrać i złożyć wniosek

Wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych można pobierać i składać :
 

 • w poniedziałki od 7.00 do 17.00
 • od wtorku do czwartku w godzinach od 7.00 do 15.00
 • w piątki od 7.00 do 15.00 


W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Murowanej Goślinie ul. Dworcowa 10, pok. 311.

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
1) matce albo ojcu dziecka
2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia;
3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia;
4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:
1) skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
2) śmierci matki dziecka;
3) porzucenia dziecka przez matkę.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:
1) 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
2) 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
3) 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
4) 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
5) 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:
1) porodu - w przypadku matki lub ojca;
2) objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia - w przypadku opiekuna faktycznego dziecka, albo rodziny zastępczej,
3) przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia - w przypadku osoby, która przysposobiła dziecko.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie. W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, 357 i 1066), lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje.

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:
1) w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;
2) jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

1) co najmniej jeden z rodziców dziecka, opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zastępcza, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;
2) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej - w przypadku matki, ojca albo osoby, która przysposobiła dziecko
3) jeden z rodziców dziecka, opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zastępcza, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;
4) w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
5) matce lub ojcu przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

 

 

Logo Unii Europejskiej

Dane kontaktowe:

 

 

CZYNNE:

Poniedziałek 7.00-17.00

Wtorek - Piątek 7.00-15.00

 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 10

62-095 Murowana Goślina

tel. 61 812 22 31

e-mail: ops@ops.murowana-goslina.pl

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:
Telefon: 61 812 22 31
e-mail: m.olejniczak@ops.murowana-goslina.pl


Dział Świadczeń Rodzinnych
Telefon: 517-768-358
Fax: 61 8-122-231
e-mail: ops@ops.murowana-goslina.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Telefon: 61 8122-231 wew. 26

e-mail: m.olejniczak@ops.murowana-goslina.pl

 

Klub Pracy
Telefon: 61 8122 231 wew. 23
Fax: 61 8122 231 wew. 23
e-mail:  klub.pracy@ops.murowana-goslina.pl

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31