Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stypendia i zasiłki szkolne

  STYPENDIA SZKOLNE

  TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

  OD 1 DO 15 WRZEŚNIA

 • Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z  niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w  rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 • Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł

 • Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)

 • Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345,00zł.

 • Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych oraz uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie miasta i gminy Murowana Goślina.

Dla kogo stypendium szkolne:

 • dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i  gminy Murowana Goślina

  dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

  dla wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

  dla uczniów szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

  dla słuchaczy niepublicznych kolegiów nauczycielskich i  nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Wnioski o stypendium szkolne

 • Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, pok. 309 w godzinach pracy OPS; tj.

 • pn 7.00 – 17.00, wt. – czw. 7.00 – 15.00, pt. – 7.00 – 13.00

 • termin składania wniosków od 1  do 15 września, w  przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października,

 • do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (w przypadku osób pracujących zaświadczenie o uzyskanym dochodzie – kwota netto), należy także złożyć oświadczenie o dochodzie z tyt. prac dorywczych z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

 • Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
  1. rodziców niepełnoletniego ucznia,
  2. pełnoletniego ucznia,
  3. dyrektora szkoły.

 • Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i  kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

 • Pomoc materialna dla uczniów udzielana jest w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium lub zasiłek szkolny zgodnie z  jego przeznaczeniem. Wnioskodawca jest zobowiązany do dokumentowania i przedstawiania rachunków potwierdzających celowość wydatków na każdorazowe żądanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie

 • Rodziną, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Wymagane dokumenty

 • w przypadku ubiegania się o świadczenia dla pełnoletniego ucznia, jego upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się o świadczenia w jego imieniu,

 • dowody dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:

 •  

  z tytułu stosunku pracy - zaświadczenie lub oświadczenie,

  z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło - umowa, rachunek lub oświadczenie,

  z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego -  odcinek świadczenia, decyzja lub oświadczenie,

  z tytułu zasiłku dla bezrobotnych - zaświadczenie PUP lub oświadczenie,

  zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów,

 • w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

 •  

  działalność na zasadach ogólnych - oświadczenie o ilości miesięcy, w  których była prowadzona działalność gospodarcza w poprzednim roku oraz zeznanie za poprzedni rok podatkowy lub zaświadczenie z  US za poprzedni rok lub oświadczenie,

  działalność w formie uproszczonej - zeznanie podatkowe za poprzedni rok podatkowy lub zaświadczenie z US za poprzedni rok lub oświadczenie,

  działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego - zaświadczenie US o  rozliczaniu działalności w formie ryczałtu oraz oświadczenie o  osiągniętym dochodzie,

  działalność w formie karty podatkowej - decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie,

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty,

 • w przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) z innej gminy - zaświadczenie lub oświadczenie o wypłacaniu tych świadczeń

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o  egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

 • stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego - zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości,

 • w przypadku korzystania z pomocy OPS innego niż OPS w Murowanej Goślinie  zaświadczenie potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy) z  miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

 • dochód z gospodarstwa rolnego - zaświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych,

 • oświadczenie o wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne

 • oświadczenie o sposobie płatności

Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

UWAGA: Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
UWAGA: o zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Logo Unii Europejskiej

Dane kontaktowe:

 

 

CZYNNE:

Poniedziałek 7.00-17.00

Wtorek - Piątek 7.00-15.00

 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 10

62-095 Murowana Goślina

tel. 61 812 22 31

e-mail: ops@ops.murowana-goslina.pl

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:
Telefon: 61 812 22 31
e-mail: m.olejniczak@ops.murowana-goslina.pl


Dział Świadczeń Rodzinnych
Telefon: 517-768-358
Fax: 61 8-122-231
e-mail: ops@ops.murowana-goslina.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Telefon: 61 8122-231 wew. 26

e-mail: m.olejniczak@ops.murowana-goslina.pl

 

Klub Pracy
Telefon: 61 8122 231 wew. 23
Fax: 61 8122 231 wew. 23
e-mail:  klub.pracy@ops.murowana-goslina.pl

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31