Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia z Pomocy Społecznej

Zasady przyznawania pomocy :wymagane dokumenty, obowiązujące kryteria dochodowe zgodnie z nw. Ustawą.

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593

USTAWA

z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej

Dział I

Przepisy ogólne

Rozdział 1

Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

Art. 1.

Ustawa określa:

1) zadania w zakresie pomocy społecznej;

2) rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania;

3) organizację pomocy społecznej;

4) zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej.

Art. 2.

1. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,

których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby

i możliwości.

2. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej,

współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi

i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami

wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Art. 3.

1. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających

godności człowieka.

2. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o których mowa w

art. 2 ust. 1, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia

osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

3. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności

uzasadniających udzielenie pomocy.

4. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione,

jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Opracowano na podstawie:

tj. Dz. U. z

2009 r. Nr 175, poz.

1362, Nr 202, poz.

1551, Nr 219, poz.

1706, Nr 221, poz.

1738, z 2010 r. Nr 28,

poz. 146, Nr 40, poz.

229, Nr 81, poz. 527,

Nr 125, poz. 842, Nr

217, poz. 1427.

 

Art. 4.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania

w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Art. 5.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią

inaczej, przysługuje:

1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania

i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej:

a) na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta

długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie

na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której

mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach

(Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.1)), lub w

związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub

ochrony uzupełniającej,

b) na podstawie zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku,

niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej,

państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji

Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4

ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich

Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz.

1043, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1367), posiadającym

prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej.

Art. 5a.

Prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego

ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje cudzoziemcom, o których mowa

w art. 53 ust. 1 pkt 15 oraz art. 53a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.

o cudzoziemcach.

Art. 6.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) całkowita niezdolność do pracy – całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz.

818 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227,

poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790.

znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu

przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych;

2) dochód dziecka – dochód, do którego zalicza się kwotę otrzymywanej renty

wraz z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny,

otrzymywane alimenty oraz kwotę odpowiadającą dochodom

uzyskiwanym z majątku dziecka;

3) dochód na osobę w rodzinie – dochód rodziny podzielony przez liczbę osób

w rodzinie;

4) dochód rodziny – sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie;

5) jednostka organizacyjna pomocy społecznej – regionalny ośrodek polityki

społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej,

dom pomocy społecznej, placówkę specjalistycznego poradnictwa, w

tym rodzinnego, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, ośrodek adopcyjnoopiekuńczy,

ośrodek wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowej;

6) kontrakt socjalny – pisemną umowę zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc,

określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach

wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej

sytuacji życiowej osoby lub rodziny;

7) niezdolność do pracy z tytułu wieku – ukończone 60 lat przez kobietę i 65

lat przez mężczyznę;

[8) osoba bezdomna – osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu

przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie

gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji

ludności i dowodach osobistych, a także osobę niezamieszkującą w lokalu

mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma

możliwości zamieszkania;]

<8) osoba bezdomna – osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w

rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie

gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów

o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym

i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości

zamieszkania.>

9) osoba samotna – osobę samotnie gospodarującą, niepozostającą w związku

małżeńskim i nieposiadającą wstępnych ani zstępnych;

10) osoba samotnie gospodarująca – osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo

domowe;

11) osoba zatrudniona – osobę pozostającą w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów

o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu2) lub prowadzącą działalność

gospodarczą w rozumieniu przepisów dotyczących działalności gospodarczej;

11a) pierwsza forma opieki zastępczej nad dzieckiem – całodobową placówkę

opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę zastępczą, w której dziecko zostało

umieszczone po raz pierwszy;

12) praca socjalna – działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom

we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w

2) Obecnie: przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415), która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2004 r., stosownie

do art. 145 tej ustawy.

nowe brzmienie pkt

8 w art. 6 wchodzi w

życie z dn. 1.08.2011

r. (Dz. U. z 2010 r.

Nr 217, poz. 1427)

społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie

warunków sprzyjających temu celowi;

13) renta – rentę z polskiego lub zagranicznego systemu ubezpieczeń społecznych,

rentę strukturalną lub rentę socjalną;

14) rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym

związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;

15) średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej lub całodobowej

placówce opiekuńczo-wychowawczej – kwotę rocznych kosztów

działalności domu lub całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej

wynikającą z utrzymania mieszkańców lub dzieci, z roku poprzedniego, bez

kosztów inwestycyjnych, wydatków bieżących na remonty i zakupy związane

z realizacją programu naprawczego, powiększoną o prognozowany

średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem,

przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzieloną przez

liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych

miesiącach roku poprzedniego, w domu lub placówce;

16) świadczenie nienależnie pobrane – świadczenie pieniężne uzyskane na podstawie

przedstawionych nieprawdziwych informacji lub niepoinformowania

o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej;

17) bar mleczny – przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w postaci

samoobsługowych, bezalkoholowych, ogólnodostępnych zakładów

masowego żywienia, sprzedających całodziennie posiłki mlecznonabiałowo-

jarskie.

Art. 7.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe

placówki opiekuńczo-wychowawcze;

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej

Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Art. 7a.

1. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom także poprzez udzielenie dotacji

przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.

2. Dotacje przedmiotowe do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych mogą

być udzielane na wniosek przedsiębiorcy, w zakresie określonym w ustawie budżetowej

na dany rok.

Art. 8.

1. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40,

41, 53a, 78 i 91, przysługuje:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477

zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł,

zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,

3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego

na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych

w art. 7 pkt 2–15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie

pomocy społecznej.

2. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty, o których mowa w

ust. 1 pkt 1 i 2, uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.

3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego

złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym

wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa

nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia5) oraz ubezpieczenia społeczne

określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

4. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

2) zasiłku celowego;

3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej

na podstawie przepisów o systemie oświaty;

4) wartości świadczenia w naturze;

5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac

społecznie użytecznych.

5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

3) Kwota jest ustalana zgodnie z art. 9 ustawy.

4) Kwota jest ustalana zgodnie z art. 9 ustawy.

5) Obecnie: przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027), która weszła w życie z

dniem 1 października 2004 r., stosownie do art. 229 pkt 2 lit. a tej ustawy.

1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach

określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za

dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty

uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach

o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie

zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem

tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia

społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi

w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu

z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym

za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik

prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje

się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby

fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu

tej osoby.

6. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi

przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny,

o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji,

w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej

wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w

nich dochodów.

7. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia

działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o

podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia

wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację

o wysokości:

1) przychodu;

2) kosztów uzyskania przychodu;

3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w

przypadkach, o których mowa w ust. 6;

5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

6) należnego podatku;

7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z

prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

8. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia

działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego

urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania

oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

9. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w

wysokości 1946) zł.

6) Kwota jest ustalana zgodnie z art. 9 ustawy.

10. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz

z innych źródeł sumuje się.

11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia

wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu

jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby

samotnie gospodarującej,

2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie

kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy,

poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

12. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę

tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za

który uzyskano ten dochód.

13. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu

ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania

decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

Art. 9.

1. Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku

badań progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia,

sposób ustalania progu interwencji socjalnej, zakres potrzeb niezbędnych

do egzystencji, minimalny zakres wydatków, okres oraz źródło danych,

z jakiego przyjmuje się wysokość cen towarów i usług, uwzględniając poziom

wydatków gospodarstw domowych z I kwintyla rozkładu dochodów, których

wydatki należy uwzględnić w badaniu progu interwencji socjalnej.

3. W roku, w którym przeprowadza się weryfikację, Rada Ministrów do dnia 15

maja przedstawia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych:

1) propozycję kwot kryteriów dochodowych;

2) informację o realizacji świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej za okres

od poprzedniej weryfikacji, obejmującą liczbę świadczeniobiorców, liczbę

świadczeń i ogólną kwotę wydatków na świadczenia.

4. Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych uzgadnia kryteria dochodowe

w terminie do dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego.

5. Kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na częściowe

pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej

oraz pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy

na zagospodarowanie w formie rzeczowej, kwoty minimalnego i maksymalnego

świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką

języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej

Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, a także maksymalna kwota

zasiłku stałego ulegają zmianie w terminach weryfikacji kryteriów dochodowych

o 50 % sumy kwot, o które wzrosły kryterium dochodowe osoby samotnie

gospodarującej i kryterium dochodowe na osobę w rodzinie.

6. Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego ulega zmianie w terminach weryfikacji

kryteriów dochodowych o 25 % sumy kwot, o które wzrosły kryterium dochodowe

osoby samotnie gospodarującej i kryterium dochodowe na osobę w rodzinie.

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza, w drodze obwieszczenia,

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,

zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty, o których mowa w ust. 5 i

6, do dnia 15 lipca w roku, w którym przeprowadza się weryfikację.

8. W przypadku gdy Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych nie

uzgodni w przewidzianym terminie kryteriów dochodowych, Rada Ministrów

ustala, nie niższe niż w przedstawionej propozycji, kryteria dochodowe oraz

kwoty, o których mowa w ust. 5 i 6, w drodze rozporządzenia, w terminie do

dnia 15 lipca danego roku.

8a. Zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty, o których mowa w ust. 5 i 6,

obowiązują od dnia 1 października roku, w którym jest przeprowadzana weryfikacja.

9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przedkłada corocznie

do dnia 15 kwietnia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

informację o wysokości minimum egzystencji ustalonego przez Instytut Pracy i

Spraw Socjalnych. Jeśli w danym roku kalendarzowym kwota kryterium dochodowego

osoby samotnie gospodarującej i kwota kryterium dochodowego na

osobę w rodzinie będzie równa lub niższa niż minimum egzystencji, Trójstronna

Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych może wystąpić do Rady Ministrów

z wnioskiem o zweryfikowanie kwot kryteriów dochodowych. W takim

przypadku ust. 1–8 stosuje się odpowiednio.

Art. 10.

1. Przy ustalaniu prawa do zasiłków stałego i okresowego w składzie rodziny nie

uwzględnia się dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej oraz pełnoletnich

wychowanków rodziny zastępczej, a do dochodu rodziny nie wlicza się ich dochodów

i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 78 ust. 1, 5 i 7 oraz art. 88

ust. 1.

2. Przy ustalaniu prawa do pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pomocy

pieniężnej na kontynuowanie nauki do dochodu rodziny lub pełnoletniego wychowanka

rodziny zastępczej nie wlicza się pomocy pieniężnej, o której mowa

w art. 78 ust. 1, 5 i 7 oraz w art. 88 ust. 1.

3. Przy ustalaniu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub

całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w składzie rodziny uwzględnia

się to dziecko, a także dzieci przebywające w domu pomocy społecznej, rodzinie

zastępczej i całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, jeżeli rodzice

ponoszą odpłatność za ich pobyt.

4. Przy ustalaniu wysokości odpłatności za pobyt osoby w domu pomocy społecznej,

w składzie rodziny uwzględnia się innych członków rodziny przebywających

w instytucjonalnych placówkach opieki, jeżeli rodzina ponosi odpłatność

za ich pobyt.

Art. 11.

1. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych

świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny

z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może

nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie

pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.

2. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym

w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjal©

nego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia

zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania

prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia

odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną

mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji

o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy

społecznej.

3. W przypadku odmowy przyznania albo ograniczenia wysokości lub rozmiaru

świadczeń z pomocy społecznej należy uwzględnić sytuację osób będących na

utrzymaniu osoby ubiegającej się o świadczenie lub korzystającej ze świadczeń.

Art. 12.

W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną

wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą,

że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową,

wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania

znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub

nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.

Art. 13.

1. Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do

świadczeń z pomocy społecznej.

2. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy

społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.

Art. 14.

W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z

dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.

Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.7)), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Logo Unii Europejskiej

Dane kontaktowe:

 

 

CZYNNE:

Poniedziałek 7.00-17.00

Wtorek - czwartek 7.00-15.00

Piątek 7.00-13.00

 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 10

62-095 Murowana Goślina

tel. 61 812 22 31

e-mail: opsmurowanag@pomost.poznan.pl

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:
Telefon: 61 812 22 31
e-mail: m.szaj@murowana-goslina.pl


Zastępca Kierownika
Telefon: 61 812 22 31
Fax: 61 812 22 31
e-mail: m.olejniczak@ops.murowana-goslina.pl


Dział Świadczeń Rodzinnych
Telefon: 517-768-358
Fax: 61 8-122-231
e-mail: opsmurowanag@pomost.poznan.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Telefon: 61 8122-231 wew. 26

e-mail: m.olejniczak@ops.murowana-goslina.pl

 

Klub Pracy
Telefon: 61 8122 231 wew. 23
Fax: 61 8122 231 wew. 23
e-mail:  klub.pracy@murowana-goslina.pl

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31